Enskilda avlopp

Olika typer av avloppsreningssystem

Det finns några olika alternativ för hur du renar ditt avloppsvatten för enskilt avlopp. Den teknik du väljer måste passa för platsen där fastigheten står, leva upp till lagkrav och vara lämplig för den typ av jord eller mark som fastigheten har runt sig. Nedan får du mer information om de tre huvudsakliga lösningarna som finns;

 • Minireningsverk
 • Markbädd
 • Infiltrationsanläggning

När passar vilken typ av system?

Ett minireningsverk passar bra om du vill ha en relativt underhållsfri och effektiv rening av ditt avloppsvatten. Minireningsverk passar bra för rening av kombinationen WC + BDT-vatten

Infiltrationsanläggning passar för rening av blandat, urinavlastat eller bara BDT-vatten. Om du vill använda dig av infiltrationsanläggning behöver du ha en mark som har en bra genomsläppsförmåga för att det vatten som ska renas ska kunna rinna igenom och transporteras bort så effektivt som möjligt. Det är viktigt att jordens egenskaper passar, också med betoning på dess grovhet. En alldeles för grovkornig jord gör att vattnet inte renas ordentligt innan det når grundvattnet. Därför är det viktigt att du gräver en provgrop innan du påbörjar installationen och tar reda på om den är lämplig för infiltrationsanläggning.

Markbädd kan vara rätt alternativ för dig om din tomt inte passar för infiltration som är den vanligaste reningen. Du kanske har en tomt eller mark med tunt jordlager eller du kanske har dricksvattentäkter nära fastigheten. Då kan du titta på alternativet markbädd, som till skillnad från infiltrationsanläggning är markbädden ett upphöjt sandlager vari vattnet renas. Markbädd är ett bra sätt att rena organiska material och smittämnen som finns i ens avloppsvatten. Däremot är det lite mer osäkert med reduktionen av fosfor, varför en markbädd ofta bör kompletteras med fosforfälla.

Så här fungerar minireningsverk

Det går att beskriva minireningsverk som ett avskalat normalt, kommunalt reningsverk. Med ett minireningsverk kan du få all rening av ditt WC och BDT-vatten renat i ett enda modul/behållare. Ett minireningsverk ersätter på egen hand de komponenter/delar som du annars behöver om du skulle använda dig av markbädd eller infiltrationsanläggning som reningsteknik för enskilt avlopp.

I minireningsverket renas ditt avloppsvatten i tre olika steg:

 1. Mekanisk rening (sedimentering med slamavskiljare)
 2. Biologisk rening (mikroorganismer bryts ner)
 3. Kemisk rening av fosfor (kemisk fällning)

I den mekaniska delen av processen skiljs slam, fetter och grövre partiklar från vattnet. Det är i slamavskiljaren, där vattnet rör sig långsamt, som dessa delar sjunker till botten och stannar i avskiljaren. I det här skedet kan också fosforen renas.

Efter att vattnet skiljts från slam och fosforen har reducerats i avskiljaren leds vattnet till den biologiska reningen där mikroorganismer bryts ned. Därefter leds vattnet så småningom ut till recipienten (som t.ex. kan vara dike, sjö eller grundvatten).

Jämförelse luftpumpar

För att skapa en biologisk process krävs luft och vanligt förekommande är olika typer av luftpumpar för att pressa ner luft i vattnet o skapa biologiska processer.

Till små enskilda anläggningar finns framförallt gummibälgspumpar, kolvtryckspumpar, vinghjulspumpar, turbinpumpar och det finns även skruvpumpar. Skruvpumpar är ovanliga till enskilda anläggningar.

Fördelen med små luftpumpar är att luften som pumpas in till det biologiska steget är uppvärmt till mellan 10-30°C på vintern.

Nästan en miljon enskilda avlopp i Sverige

I Sverige så finns det uppskattningsvis 750.000 fastigheter som inte är anslutna till något av alla de kommunala avloppssystemen. Dessa fastigheter är ofta placerade på landsbygden där var och ett av hushållen eller fastigheterna är ansvariga för att ha en godkänd anläggning för att rena sitt avloppsvatten. Alla fastigheter som har indraget vatten i sitt bostads- eller fritidshus måste ha tillstånd från miljönämnden i din kommun för att inneha eller skaffa en avloppsanläggning och att den uppfyller lagens krav.

Med eller utan vattentoalett

Det är stor skillnad på avloppsvattnet från en toalett jämfört med vattnet som kommer från bad-, disk- och tvätt. Toalettvattnet innehåller nästan alla smittämnen och näring medan det sk BDT-vattnet innehåller mycket syreförbrukande material och de största vattenmängderna.

Kraven på rening av avloppsvattnet ökar

De övergripande miljölagstiftningen sätts av Miljöbalken. Dessa lagar och de direktiv som kommer från EU tolkas av Naturvårdsverket som i sin tur ställer krav på de lokala kommunerna. De senaste åren så har kraven på rening skärpts och det pågår nu omfattande inventeringar runt om i Sverige där de enskilda avloppen gås igenom och bedöms av kommunerna. Reningskraven är högre för fastigheter som ligger nära hav, sjöar och vattendrag. I dagsläget är det flera hundra tusen fastigheter som fått besked om att de har ett underkänt avlopp som måste åtgärdas.

Olika typer av avloppslösningar

Här kommer vi inom kort att fylla på information som förhoppningsvis kan hjälpa dig som ska anlägga ett nytt enskilt avlopp eller förbättra din befintliga avloppslösning så att det uppfyller de aktuella miljökraven. Bl a så kommer vi att ge information om:

 • Olika typer av avloppsanläggningar
 • Anlägga ett nytt enskilt avlopp
 • Åtgärder för att förbättra befintlig avloppslösning
 • Minireningsverk och slamavskiljning
 • Avloppslösning med eller utan infiltration / markbädd
 • Renovera infiltrationslösning eller markbädd
 • 5 steg till godkänd lösning
 • Avloppslösning i väntan på kommunal anslutning
 • Att själv serva sin anläggning
 • Viktigt att tänka på gällande ditt disk- och tvättvatten för dig med enskilt avlopp
 • Återvinna toalettavfallet som gödsel på ett miljömässigt och säkert sätt
 • Vad vårt avloppsvatten innehåller och hur det påverkar miljön